Att äga eller inte äga, det är frågan

Nyligen skickade Greater Copenhagen & Skåne Commitee en skrivelse till svenska och danska ministrar i vilken man pläderar för att Öresundsbro-konsortiet – som ägs av svenska och danska staten – bör få i uppdrag att utreda en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör. I en intervju i News Öresund (19/5) påpekade Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne, att konsortiet på längre sikt bör bygga och driva denna förbindelse. Motiveringen var kärnfull: ”Eftersom de äger bron och byggde den är det rimligt att de också bygger en HH-förbindelse. Då kan de också använda överskottet från Öresundsbron till det”. Enligt Fritzon skulle en fast HH-förbindelse dessutom ”bli en väldigt kommersiellt bärkraftig produkt”. Det är ingalunda ovanligt att politiker på detta sätt talar och tänker som företagsledare. I intervjun framgår det även att Fritzon är hoppfull. Ministrarna kommer att fatta ett klokt beslut eftersom ”behovet av [en fast förbindelse] är ganska starkt”. Det vore uppfriskande med etablerade politiker som såg skola och vård som om inte bärkraftiga, så åtminstone livsviktiga produkter som bör ägas av staten. Behovet är, enligt många, ganska starkt.

Uncategorized 0

Att vara på väg

Karin Boye fångade, menar en del, resans innersta kärna i en känd dikt, nämligen att det är rörelsen som är målet: ”Den mätta dagen, den är aldrig störst; Den bästa dagen är en dag av törst; Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd”. Boyes romantiska bild av resan är fängslande och tilltalande. Hon fortsätter: ”Det bästa målet är en nattlång rast, där elden tänds och brödet bryts i hast; På ställen, där man sover blott en gång, blir sömnen trygg och drömmen full av sång”. Det är fortsatt vackert, men dikten skildrar förstås en resa som bygger på ett stort mått av frivillighet. (Även om resandet kan omges av nog så tvingande kulturella normer). De många flyktingar som söker sig bort från krig, fattigdom och utsatthet delar inte nödvändigtvis Boyes romantiska uppfattning. Nej, det krävs en romantiker för att uppskatta det modernas credo: ”Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr; Oändligt är vårt stora äventyr”.

Uncategorized 0

En grön, flytande bro

Till sommaren ska delar av färjetrafiken mellan Helsingborg-Helsingör vara batteridriven. Utvecklingen beskrivs som revolutionerande och lär följas med stort intresse av rederier runt om i världen. Kanske kan initiativet rent av även få biltillverkare att på allvar ställa om till batteridrift. Visst vore det fantastiskt om Öresundsregionen inom en snar framtid hade en grön, flytande bro som transporterade lika miljövänliga bilar och lastbilar över nationsgränsen.

Broar omges alltid av förhoppningar om en annorlunda, bättre framtid. Ibland besannas dessa, men inte alltid. Vi får se vad den batteridrivna ”bron” förmår att uträtta, men ett helgrönt alternativ vore verkligen gränsöverskridande.

Uncategorized 0

Gränsen och känslorna

ID-kontrollerna avskaffas inatt! Ungefär så dramatiskt löd den svenska regeringens budskap som snabbt kablades ut via massmedia. Journalister sökte sig till stationen i Hyllie där en del pendlare tårögt, men hoppfullt intervjuades. ”Jag vågar inte tro på detta innan jag sett det med egna ögon” sa en av dem som journalisterna talade med. Så kom natten och återigen framgick det hur gränser och gränslandskap fylls med starka känslor. På perrongen i Kastrup lyftes spärrarna bort och människor jublade, applåderade och skrattade. Det var nästan som om Berlinmuren återigen föll. Ekot av ett unisont utrop, ”Freedom”, tycktes studsa mot väggarna. Just då tycktes ingen tänka på det faktum att den svenska regeringen också hade lovat att gränskontrollen samtidigt skulle skärpas.

Vad exemplet visar är att gränser ständigt görs, monteras ned, flyttas, osynliggörs och synliggörs på väntade eller oväntade sätt. Men det framgår också att gränser omges av och fylls med starka känslor. Detta är inget som är unikt för Öresundsregionen. Få kulturella och politiska fenomen är så impregnerade av känslor som just gränser. Genom att befinna sig mitt i gränslandskap har Centrum för Öresundsstudier ypperliga möjligheter att även fortsättningsvis bidra till mer kunskap om detta ämne.

Uncategorized 0

Skåne försvinner, igen

Enligt en nyligen publicerad rapport är Skåne på väg att försvinna. Denna gång handlar det dock inte om att Skåne inlemmas i en större region såsom Greater Copenhagen. Nej, nu är Skåne – eller åtminstone delar av landskapet – på väg att försvinna i bokstavlig mening. Klimatförändringar förväntas leda till stigande havsnivåer och dessutom pågår en ständig erosion som innebär att ”havet äter upp stränderna” (SDS 27/4 2017). Sakta men säkert tycks Skåne – och därmed en del av Öresundsregionens terra firma – alltså sjunka ned i havet. Det finns dock ännu inga rapporter om att människor flyr från landskapets kustnära områden, tvärt om. Priserna på hus längs kusten tycks fortsatt stabila på höga nivåer. Människor förefaller skynda mot Skånes yttersta kanter omedvetna om att de är på väg mot avgrunden. Nå, nu handlar det förstås om ganska långsamma processer så ”vi klarar oss nog ändå” lär kunna sjungas ännu ett tag.

Uncategorized 0

Retro(spektion)

Enligt den tyske filosofen Walter Benjamin färdas människan, likt historiens ängel, mot framtiden med blicken riktad mot det förflutna. Vi blir, annorlunda uttryckt, till genom att förhålla oss till det förflutna på väg mot framtiden. Den danske filosofen Søren Kierkegaard påpekade på ett snarlikt vis att livet måste levas framåt men kan bara förstås bakåt, genom retrospektion.

Till viss del kan denna uppfattning om det förflutnas betydelse och närvaro i nuet förklara varför nostalgi, second hand, vintage och andra retrospektiva handlingar förekommer i bland annat urbana konsumtionslandskap, i landsbygdsturismens romantik och i ett ständigt idisslande av historiska tv-program såsom Historieätarna. Det tycks vara omöjligt att kapa banden till det förflutna eftersom det skulle göra tillvaron obegriplig och livet riktningslöst.

Kanske kan det förflutnas existentiella betydelse även förklara varför övertygelser såsom nationalism eller protektionism, för att inte tala om rörelser med en mer eller mindre öppen främlingsfientlig agenda, tycks attrahera väljare i samband med val. I en färd mot det okända tycks sådana ismer och rörelser konstruera bilden av ett stabilt, enkelt och tryggt förr, ett attraktivt landet Annorlunda. Lyckligtvis framträder emellertid även demokratins grundstenar i denna bakåtvända färd mot framtiden. Dessa påminner oss om att vi ständigt behöver bygga vidare på och försvara demokratin. Retrospektivt kan man konstatera att detta är viktigare någonsin.

Uncategorized 0

Mera marscher

Imorgon, lördag, ska det marscheras runt om i världen för vetenskapens skull. Anledningen är, bland annat, att vetenskapens legitimitet i samhället tycks vara ifrågasatt. Exempelvis verkar avgörande politiska beslut numera kunna fattas, utan att hänsyn tas till vad den senaste forskningen visar. USA:s nuvarande president lyfts ibland fram som ett avskräckande exempel, i synnerhet hans syn på forskning om miljöfrågor. Men vi behöver inte färdas över Atlanten för att finna politiker som gärna blundar för vetenskapliga resultat och diskussioner, det görs även i Sverige. Och det är inte bara politiker som undviker vetenskapen, massmedia gör i regel detsamma. Kanske för att vetenskapen sällan lämnar definitiva svar, utan istället väcker nya frågor. Detta innebär att vetenskapen, och forskarna, blir en källa till osäkerhet, när det är säkerhet – enkla svar och eviga sanningar – man längtar efter.

Sanningen är emellertid aldrig huggen i sten, och det visar vetenskapen gång efter annan. Kanske är det just denna devis som bör huggas i sten och placeras som ett monument vid strategiskt viktiga platser runt om i världen. Men det går ju bra att marschera också.

Uncategorized 0

Makadam

CORS bokserie har sedan 2000-talets inledning givits ut i samarbete med bokförlaget Makadam. Bokserien är centrumbildningens så kallade flaggskepp och vi är synnerligen stolta över de estetiskt tilltalande, kunskapstunga och intresseväckande böckerna i serien. Vi på CORS är också medvetna om att böckerna inte hade haft sådan framgång om det inte vore för det gedigna arbete som ”makadamerna”, Karina Klok och Tove Marling Kallrén, utför. Just därför är det extra glädjande att de tilldelats 2017 års Rausingpris.

Uncategorized 0

Godisdriven integration

Konsumtion har länge varit en viktig drivkraft i den öresundsregionala integrationen. Svenskar har i decennier flockats vid danska affärer med tilbud på sprit och öl, bland mycket annat. Danskarna har sökt sig till den svenska sidan för att köpa exempelvis kläder och bostäder. Härförleden konstaterades att ytterligare en vara lockade danskarna över sundet – nämligen godis och i synnerhet så kallat fingodis. Det återstår ännu att se om detta på sikt leder till besök hos svenska tandläkare. Oavsett vilket så tycks gräset vara sötare på andra sidan.

Uncategorized 0

Gränslösa danskar

Föreställningen om den gemytlige och gränsöverskridande dansken får ständigt nytt bränsle. De senaste dagarna har medierna rapporterat om ett danskt sjukhus som beviljade en, som det verkar, döende man sin sista önskan: Ett glas vin och en cigarett. Denna barmhärtiga handling lyfts fram som något exceptionellt och helt fantastiskt. Kanske ges nyheten utrymme eftersom påsken nalkas. Men om det bara krävs lite vin och en sista cigarett för att sjukhusvärlden ska framstå som mänsklig så är det illa ställt med den så kallade nordiska modellen.

Uncategorized 0